Hotline: 0906 993 335

Hoặc
Danh mục
Thanh đồng thau tròn đặc
-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 3mm

Giá: 12.474đ

Giá gốc: 12.915đ

Giá sỉ: 11.655đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 4mm

Giá: 11.088đ

Giá gốc: 11.480đ

Giá sỉ: 10.360đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 5mm

Giá: 17.325đ

Giá gốc: 17.938đ

Giá sỉ: 16.188đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 6mm

Giá: 24.948đ

Giá gốc: 25.830đ

Giá sỉ: 23.310đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 7mm

Giá: 33.957đ

Giá gốc: 35.158đ

Giá sỉ: 31.728đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 8mm

Giá: 44.352đ

Giá gốc: 45.920đ

Giá sỉ: 41.440đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 9mm

Giá: 11.227đ

Giá gốc: 11.624đ

Giá sỉ: 10.490đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 10mm

Giá: 13.860đ

Giá gốc: 14.350đ

Giá sỉ: 12.950đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 11mm

Giá: 16.771đ

Giá gốc: 17.364đ

Giá sỉ: 15.670đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 12mm

Giá: 19.958đ

Giá gốc: 20.664đ

Giá sỉ: 18.648đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 13mm

Giá: 23.423đ

Giá gốc: 24.252đ

Giá sỉ: 21.886đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 14mm

Giá: 27.166đ

Giá gốc: 28.126đ

Giá sỉ: 25.382đ / 500 SP

Hoa hồng: 100đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 15mm

Giá: 31.185đ

Giá gốc: 32.288đ

Giá sỉ: 29.138đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 16mm

Giá: 35.482đ

Giá gốc: 36.736đ

Giá sỉ: 33.152đ / 500 SP

Hoa hồng: 100đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 17mm

Giá: 40.055đ

Giá gốc: 41.472đ

Giá sỉ: 37.426đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 18mm

Giá: 44.906đ

Giá gốc: 46.494đ

Giá sỉ: 41.958đ / 500 SP

Hoa hồng: 100đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 19mm

Giá: 50.035đ

Giá gốc: 51.804đ

Giá sỉ: 46.750đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 2mm

Giá: 11.088đ

Giá gốc: 11.480đ

Giá sỉ: 10.360đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 2.5mm

Giá: 17.325đ

Giá gốc: 17.938đ

Giá sỉ: 16.188đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 20mm

Giá: 5.544đ

Giá gốc: 5.740đ

Giá sỉ: 5.180đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 22mm

Giá: 6.712đ

Giá gốc: 6.950đ

Giá sỉ: 6.272đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 24mm

Giá: 7.979đ

Giá gốc: 8.262đ

Giá sỉ: 7.456đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 25mm

Giá: 8.672đ

Giá gốc: 8.979đ

Giá sỉ: 8.103đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 26mm

Giá: 9.365đ

Giá gốc: 9.697đ

Giá sỉ: 8.751đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 27mm

Giá: 10.098đ

Giá gốc: 10.455đ

Giá sỉ: 9.435đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 28mm

Giá: 10.870đ

Giá gốc: 11.255đ

Giá sỉ: 10.157đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 30mm

Giá: 12.474đ

Giá gốc: 12.915đ

Giá sỉ: 11.655đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 32mm

Giá: 14.197đ

Giá gốc: 14.699đ

Giá sỉ: 13.265đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 34mm

Giá: 16.018đ

Giá gốc: 16.585đ

Giá sỉ: 14.967đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 35mm

Giá: 16.988đ

Giá gốc: 17.589đ

Giá sỉ: 15.873đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 36mm

Giá: 17.959đ

Giá gốc: 18.594đ

Giá sỉ: 16.780đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 38mm

Giá: 20.018đ

Giá gốc: 20.726đ

Giá sỉ: 18.704đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 40mm

Giá: 22.176đ

Giá gốc: 22.960đ

Giá sỉ: 20.720đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 42mm

Giá: 24.453đ

Giá gốc: 25.318đ

Giá sỉ: 22.848đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 45mm

Giá: 28.076đ

Giá gốc: 29.069đ

Giá sỉ: 26.233đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 46mm

Giá: 29.324đ

Giá gốc: 30.361đ

Giá sỉ: 27.399đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 48mm

Giá: 31.937đ

Giá gốc: 33.067đ

Giá sỉ: 29.841đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 50mm

Giá: 34.650đ

Giá gốc: 35.875đ

Giá sỉ: 32.375đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 52mm

Giá: 37.481đ

Giá gốc: 38.807đ

Giá sỉ: 35.021đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 55mm

Giá: 41.936đ

Giá gốc: 43.419đ

Giá sỉ: 39.183đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 60mm

Giá: 49.896đ

Giá gốc: 51.660đ

Giá sỉ: 46.620đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-0%

Đồng thau vàng tròn đặc 65mm

Giá: Thỏa thuận

Giá gốc: Thỏa thuận

Giá sỉ: Thỏa thuận / 0 SP

Hoa hồng: Thỏa thuận

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 70mm

Giá: 67.914đ

Giá gốc: 70.315đ

Giá sỉ: 63.455đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 75mm

Giá: 77.972đ

Giá gốc: 80.729đ

Giá sỉ: 72.853đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 80mm

Giá: 88.704đ

Giá gốc: 91.840đ

Giá sỉ: 82.880đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 85mm

Giá: 100.148đ

Giá gốc: 103.689đ

Giá sỉ: 93.573đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 90mm

Giá: 112.266đ

Giá gốc: 116.235đ

Giá sỉ: 104.895đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 95mm

Giá: 125.096đ

Giá gốc: 129.519đ

Giá sỉ: 116.883đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-10%

Đồng thau vàng tròn đặc 100mm

Giá: 128.600đ

Giá gốc: 143.500đ

Giá sỉ: 129.500đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 105mm

Giá: 152.816đ

Giá gốc: 158.219đ

Giá sỉ: 142.783đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 110mm

Giá: 167.706đ

Giá gốc: 173.635đ

Giá sỉ: 156.695đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 115mm

Giá: 183.308đ

Giá gốc: 189.789đ

Giá sỉ: 171.273đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 120mm

Giá: 199.584đ

Giá gốc: 206.640đ

Giá sỉ: 186.480đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 125mm

Giá: 216.572đ

Giá gốc: 224.229đ

Giá sỉ: 202.353đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 130mm

Giá: 234.234đ

Giá gốc: 242.515đ

Giá sỉ: 218.855đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 135mm

Giá: 252.608đ

Giá gốc: 261.539đ

Giá sỉ: 236.023đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 140mm

Giá: 271.656đ

Giá gốc: 281.260đ

Giá sỉ: 253.820đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 145mm

Giá: 291.416đ

Giá gốc: 301.719đ

Giá sỉ: 272.283đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 150mm

Giá: 311.850đ

Giá gốc: 322.875đ

Giá sỉ: 291.375đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 155mm

Giá: 332.996đ

Giá gốc: 344.769đ

Giá sỉ: 311.133đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 160mm

Giá: 354.816đ

Giá gốc: 367.360đ

Giá sỉ: 331.520đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 165mm

Giá: 377.248đ

Giá gốc: 390.689đ

Giá sỉ: 352.573đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 170mm

Giá: 400.554đ

Giá gốc: 414.715đ

Giá sỉ: 374.255đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 175mm

Giá: 424.472đ

Giá gốc: 439.479đ

Giá sỉ: 396.603đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 180mm

Giá: 449.064đ

Giá gốc: 464.940đ

Giá sỉ: 419.580đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 185mm

Giá: 474.368đ

Giá gốc: 491.139đ

Giá sỉ: 443.223đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 190mm

Giá: 500.346đ

Giá gốc: 518.035đ

Giá sỉ: 467.495đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 195mm

Giá: 527.036đ

Giá gốc: 545.669đ

Giá sỉ: 492.433đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 200mm

Giá: 554.400đ

Giá gốc: 574.000đ

Giá sỉ: 518.000đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 205mm

Giá: 582.476đ

Giá gốc: 603.069đ

Giá sỉ: 544.233đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 210mm

Giá: 611.226đ

Giá gốc: 632.835đ

Giá sỉ: 571.095đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 215mm

Giá: 640.688đ

Giá gốc: 663.339đ

Giá sỉ: 598.623đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 220mm

Giá: 670.824đ

Giá gốc: 694.540đ

Giá sỉ: 626.780đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 225mm

Giá: 701.672đ

Giá gốc: 726.479đ

Giá sỉ: 655.603đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 230mm

Giá: 733.194đ

Giá gốc: 759.115đ

Giá sỉ: 685.055đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 235mm

Giá: 765.428đ

Giá gốc: 792.489đ

Giá sỉ: 715.173đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 240mm

Giá: 798.336đ

Giá gốc: 826.560đ

Giá sỉ: 745.920đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 245mm

Giá: 831.956đ

Giá gốc: 861.369đ

Giá sỉ: 777.333đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

-3%

Đồng thau vàng tròn đặc 250mm

Giá: 866.250đ

Giá gốc: 896.875đ

Giá sỉ: 809.375đ / 500 SP

Hoa hồng: 1.000đ

Kho hàng: Đồng Nai

Tổng đài tư vấn

Hotline: 0906 993 335

Giờ làm việc:

+ Thứ 2 - 6 : 8h00 - 20h00
+ Thứ 7  : 8h00 - 15h00
+ CN & Lễ : 8h00 - 15h00

           POWER BY

       

Kết nối với chúng tôi

 
 
 
 
ĐỐI TÁC VẬN CHUYỂN

  

© 2024 Bản quyền của Jaco.vn